ആവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

അമുസ്ലിംകളില്‍ നിന്ന് പലപ്പോഴായി വരാവുന്ന ചോദ്യവും അതിനുള്ള മറുപടിയുമാണിതിലുള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം