ആവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

Islam FAQs Application

എന്റെ അടുക്കലുണ്ട്

വിേശഷണം

അമുസ്ലിംകളില്‍ നിന്ന് പലപ്പോഴായി വരാവുന്ന ചോദ്യവും അതിനുള്ള മറുപടിയുമാണിതിലുള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം