സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഇസ്ലാമിക ലൈബ്രറി പ്രോഗ്രാം

برنامج المكتبة الشاملة للحاسوب

എന്റെ അടുക്കലുണ്ട്

വിേശഷണം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഇസ്ലാമിക ലൈബ്രറി പ്രോഗ്രാം:-ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വന്‍ശേഖരവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനുള്ള സേര്‍ച്ച് സംവിധാനവുമുള്ള സൗജന്യ ലൈബ്രറി പ്രോഗ്രാം.

പ്രസാധകർ:

www.shamela.ws

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം