നിനക്കല്ലാഹു നല്‍കിയതില്‍ അവന്‍റെ അനുഗ്രഹമു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം