നന്‍മയുടെ പ്രതിഫലം നന്‍മ തന്നെ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം