അല്ലാഹുവിന്‍റെ ഉല്‍കൃഷ്ഠ നാമങ്ങളുടെ വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം