ഇസ്ലാമിന്‍റെ സന്ദേശം

വിേശഷണം

സര്‍വ്വ പ്രവാചകന്മാരും ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ച സന്ദേശം എന്തായിരുന്നുവെന്നും ആ സന്ദേശമാണിസ്ലാമെന്നും ഈതില്‍ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു, അമുസ്ലിംകള്‍ക്ക് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും വിവരിക്കുന്നു,

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം