ഭരണാധികാരികളും ഭരണീയരും തമ്മിലുള്ള ബാധ്യതകള്‍

വിേശഷണം

മതനിര്‍ദ്ദേസങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളില്‍ ഭരണകര്‍ത്താക്കളെ അനുസരിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും അവര്‍ക്കെതിരില്‍ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതിന്‍റെ
ഭവിഷ്യത്തും വിവരിക്കുന്നു.


Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം