ഇസ്ലാം ദുര്‍ബലമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് അതില്‍നിന്നും പുറത്തുപോകുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കല്‍ എല്ലാ മനുഷ്യനും നിര്‍ബന്ധമാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ശിര്‍ക്ക്, കുഫ്’റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇസ്ലാം ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം