ഫ്രാന്സുകാരനായ നൊവൂയമി എന്നയാള് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ

വിേശഷണം

ഫ്രാന്സുകാരനായ നൊവൂയമി എന്ന വ്യക്തി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായ കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം