ഫിത്വര്‍ സകാത്ത്‌ - b

വിേശഷണം

ഫിത്വര്‍ സകാത്ത്‌ : എന്ത്‌, എത്ര, ആര്‍ക്ക്‌, എപ്പോള്‍, എവിടെ - നല്‍കണം?

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം