ഫിത്വര്‍ സകാത്ത്‌ - a

വിേശഷണം

റമദാനിലെ നിര്‍ബന്ധധാനമായ സകാത്തുല്‍ ഫിത്വറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം