ഇസ്ലാം സന്പൂര്ണ്ണ മതം

വിേശഷണം

സര്വ്വ മണ്ഢലങ്ങളിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്ന സന്പൂര്ണ്ണ മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്നും വിവരിക്കുന്നു,

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം