ഇസ്ലാമിന്റെ സ്തംഭം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സര്വ്വരുടെയും മതമാണെന്നും, ഏതെങ്കിലും ജാതക്കാരുടെയോ കാലക്കാരുടേയോ മാത്രമല്ലെന്നും വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം