ഇസ്ലാമിന്റെ പൂര്ണ്ണത

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് ഇബ്റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഇസ്ലാമിക കര്മ്മ ശാസ്ത്ര സംക്ഷിപ്തം എന്ന പുസ്തകത്തില് നിന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചതും ഇസ്ലാം മനുഷ്യര്ക്ക് നല്കുന്ന മഹത്വവും അവരുടെ വിജയത്തിനുള്ള മാര്ഗ്ഗം എന്താണെന്നും സമര്ത്ഥിക്കുന്നു,

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം