ഇസ്ലാമിന്റെ സാര്വ്വത്രികത

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്റെ സാര്വ്വത്രികത
മുഹമ്മദ് ഇബ്റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഇസ്ലാമിക കര്മ്മ ശാസ്ത്ര സംക്ഷിപ്തം എന്ന പുസ്തകത്തില് നിന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചതും ഇസ്ലാമിന്റ കാരുണ്യത്തെ പ്രതിബാദിക്കുന്നതുമായ ലേഖനം. പ്രവാചകന്(സ) അന്ത്യനാള് വരേയുള്ള സര്വ്വ മനുഷ്യര്ക്കും കാരുണ്യവാനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനും അന്തിമ ദൂതനുമാണെന്ന് സമര്ത്ഥിക്കുന്നു,

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം