ഇതാണിസ്ലാം

രചയിതാവ് : ഇബ്രാഹീം യഹ്,യ

പരിഭാഷ: കറം കിം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

കൊറിയന് ഭാഷയില് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം