പരീക്ഷക്ക്‌ തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്‌ ഇരുപത്‌ ഉപദേശങ്ങള്‍

വിേശഷണം

പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആര്‍ക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിലപ്പെട്ട ഇരുപത്‌ ഉപദേശങ്ങÄ. അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആര്‍ക്കും ഇതൊരു മുതല്‍ക്കൂട്ടാണ്.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു