വിേശഷണം

പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആര്‍ക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിലപ്പെട്ട ഇരുപത്‌ ഉപദേശങ്ങÄ. അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആര്‍ക്കും ഇതൊരു മുതല്‍ക്കൂട്ടാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം