ഇഞ്ചീലിലെ പ്രവാചകന് മുഹമ്മദ്(സ)

വിേശഷണം

ഇഞ്ചീലില് പ്രവാചകന് മുഹമ്മദ്(സ) പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ലേഖനമാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം