ഏപ്രില്‍ ഫൂളിന്റെ വിധി

വിേശഷണം

കള്ളം നിഷിദ്ധമാണെന്നതിനുള്ള രേഖകള്‍,
തമാശക്കുവേണ്ടി കള്ളം പറയുന്നതിന്റെ വിധി, ഏപ്രില്‍ ഫൂളിന്റെ ഉദ്ഭവം, തുടങ്ങിയവ വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം