ഇസ്ലാം - സംക്ഷിപ്ത വിവരണം

രചയിതാവ് : ഇബ്രാഹീം യഹ്,യ

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം - സംക്ഷിപ്ത വിവരണം എന്ന ലേഖനം ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിത്തറകളെയും അതിന്‍റെ സവിശേഷതകളേയും വിവരിക്കുന്നു. വിമതസ്ഥര്‍ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താന് ഏറ്റവും ഉത്തമം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം