ഇസ്ലാം സംഗ്രഹം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താവുന്ന സംഗ്രഹ മായ പ്രഭാഷണം ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളും ലളിതമായി വിവരിക്കുന്നു,.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം