വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഈ പുസ്തകം ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളായ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും ഈമാന് കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം