പൌരന്മാര്‍ക്ക് ഭരണാധികാരികളോടുള്ള അവകാശങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഭരണാധികാരികളും ഭരണീയരും തമ്മിലുള്ള ബാധ്യതകള്‍ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ഈ ലേഖനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം