ഫ്രാന്സുകാരനായ ജൂലിയാന് എന്ന വ്യക്തി അബ്ദുല് ജലീല് ആയ കഥ

വിേശഷണം

ഫ്രാന്സുകാരനായ ജൂലിയാന് എന്ന വ്യക്തി അബ്ദുല് ജലീല് ആയ കഥ
പ്രസ്തുത വ്യക്തി എങ്ങിനെയാണ് ഇസ്ലാമിലെത്തിയത് എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം