ചെടികളോടും മൃഗങ്ങളോടും മനുഷ്യര്‍ക്കുള്ള ബാധ്യത

വിേശഷണം

ചെടികളോടും മൃഗങ്ങളോടും മനുഷ്യര്‍ക്കുള്ള ബാധ്യത.
അവയോടെല്ലാം കാരുണ്യം കാണിക്കണം എന്ന് നിര്ദ്ദേശിക്കുകയും അത് സ്വര്‍ഗ്ഗ പ്രവേശനത്തിന് കാരണം ആകുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം