ഇസ്ലാമും മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനവും.

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമും മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനവും.

1990ല് കെയ്റോയില്‍ നടന്ന പത്തൊന്പതാം ഇസ്ലാമിക സമ്മേളനത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമും മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനവും എന്ന പ്രബന്ധമാണിത്. ഇസ്ലാമില്‍ അതിന്‍റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായി പ്രതിബാധിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം