ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷാ വിധികള്‍ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നുവോ

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷാ വിധികള്‍ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നുവോ
ഈ സംശയത്തിനുള്ള കൃത്യമായ മറുപടിയും വിശകലനവുമാണിതിലുള്ളത്. ശിക്ഷാ വിധികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് അതിന്‍റെ സ്ഥിരീകരികണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. മത്രമല്ല, അക്രമിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് നീതിനടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് അത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം