അടിമത്വം അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഇസ്ലാം മനുഷ്യവകാശം ലഘിക്കുന്നില്ലേ

വിേശഷണം

അടിമത്വം അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഇസ്ലാം മനുഷ്യവകാശം ലഘിക്കുന്നില്ലേ
വളരെ ഗംഭീരമായ ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ഇസ്ലാമിലെ അടിമത്വ സംന്പ്രദായത്തെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിക്കാന് സാധിക്കുന്നു,

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം