ഇസ്ലാമിലെ സമത്വം , നീതി.

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിലെ സമത്വം , നീതി.
ഇസ്ലാമിലെ സമത്വം , നീതി. എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് ഖുര്ആനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് വിവിരിക്കുന്നു,

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം