അമേരിക്കയിലെ ഒരു ജൂതനായ ഡോക്ടര്‍ കാരി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ വിവരിക്കുന്നു

വിേശഷണം

അമേരിക്കയിലെ ഒരു ജൂതനായ ഡോക്ടര്‍ കാരി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ വിവരിക്കുന്നു.അമേരിക്കന്‍ ചുറ്റുപാടില്‍ നിന്ന് സത്യത്തെ അന്വോഷിക്കുകയും അത് ഇലൃസ്ലാമിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിക്കുകയും ചെയ്തു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം