അമേരിക്കയിലെ കെന്നത്ത് ജങ്കിന്സ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കത

വിേശഷണം

മോക്ഷത്തിനായി അന്വോഷണം നടത്തി വിവിധ കൃസ്ത്യ വിഭാഗങ്ങളിലും അവരുടെ പുരോഹിതനായും സേവനം ചെയ്ത് ,അതിലൊന്നും തൃപ്തനാകാതെ ഇസ്ലാമിലെത്തിച്ചേര്ന്ന കഥ

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം