ഇസ്ലാം വാളുകൊണ്ടു പ്രചരിച്ചതാണോ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം