അമേരിക്കയിലെ കൃസ്ത്യാനിയായ കൃസ്റ്റിനയുടെ ഇസ്ലാം മതാശ്ലേഷ കഥ

വിേശഷണം

ഒരു ചാറ്റിംഗ് റൂമിലൂടെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച് അറിയുകയും പിന്നീട് കൂടുതല് പഠിക്കാനായി ഖുര്ആന് വായിക്കുകയും ചെയ്ത അമേരിക്കയിലെ കൃസ്ത്യാനിയായ കൃസ്റ്റിനയുടെ ഇസ്ലാം മതാശ്ലേഷ കഥയാണിത്

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം