ജീവിത ലക്ഷ്യം

വിേശഷണം

നാം ജീവിക്കുന്നതെന്തിന്, എന്തിന് നാം പ്രസവിക്കപ്പെട്ടും, എങ്ങോട്ടാണ് മടക്കം, എന്നീ ചോദ്യങ്ങള്ക്കുള്ള കൃത്യമായ ഉത്തരമാണിതിലുള്ളത്

പ്രസാധകർ:

www.islamcivil.ru

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം