കനേഡിയക്കാരനായ മാലിക് മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ

വിേശഷണം

അന്ധനായ മനുഷ്യന് ഇസ്ലാമിനോടുണ്ടായിരുന്ന താല്പര്യവും അലക്സ് ഹാലി, മാല്‍കം എക്സ് എന്നിവര്‍ ഇസ്ലാമിനോട് കാണിച്ചിരുന്ന പ്രതബദ്ധതയുംകാരണം കനേഡിയക്കാരനായ മാലിക് മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണിത്

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം