ചെറിയ ആരാധനകൾ ക്ക് വർദ്ധിച്ച പ്രതിഫലം

വിേശഷണം

ചെറിയ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊണ്ട് എങ്ങിനെ വർദ്ധിച്ച പ്രതിഫലം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് കുർആനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം