ഇസ്ലാമും മനുഷ്വത്വവും

വിേശഷണം

ആരാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ശ്രേഷ്ഠനെന്നും മനുഷ്യരുടെ ഗുണം എന്നാല് ദൈവ ഭക്തിയാണെന്നും ഇത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം