ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ട് സ്തംഭങ്ങള്

വിേശഷണം

ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് തുവൈജിറിയുടെ മുഖ്തസ്വിരു ഫുഖ്ഹുല് ഇസ്ലാമി എന്ന പുസ്തകത്തില് നിന്ന എടുത്ത ഏതാനും കാര്യങ്ങളുടെ വിവരണം. അന്ത്യനാള് വരെയുള്ള മനുഷ്യര്ക്ക് നല്കപ്പെട്ട മതവും സന്മാര്ഗ്ഗ ദര്ശനവുമാണ് ഇസ്ലാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം