നബിദിനാഘോഷം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമില്‍ പുതുതായി കടന്നു കൂടിയ നബിദിനാഘോഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം