ഇസ്ലാം വിരോധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

മുസ്ലിം അകപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുള്ള തിന്മകളെ കുറിച്ചും, ദുഷിച്ച പ്രവര്ത്ത്നങ്ങളുടെ ഫലമായുണ്ടാവുന്ന വിപത്തുക ളെ കുറിച്ചും ഇസ്ലാം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുുന്നു. അവയില്‍ ചില കല്പ്പനകളുടെയും നിരോധനങ്ങളുടെയും വിവരണം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു