രോഗിയുടെ നമസ്കാരവും ശുചീകരണവും

വിേശഷണം

നമസ്കാരത്തിന്‌ ശുദ്ധിയുണ്ടായിരിക്കുക എത്‌ മതനിയമമാണ്‌. അംഗശുദ്ധി വരുത്തലും, മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യലും നമസ്കാരം സാധുവാകാനുള്ള നിബന്ധനകളാണ്‌. ശരീരവും, വസ്ത്രവും, നമസ്കാര സ്ഥലവുമെല്ലാം വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം. രോഗിയുടെ നമസ്കാരം, ശുചീകരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും വിധികളാണ്‌ ഈ ലഘു ലേഖനത്തിലെ ഉള്ളടക്കം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു