ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും മഹത്തായകാര്യങ്ങളാണ് ക്ഷമയും സഹാനുഭൂതിയും

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍(സ) യോടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു , അത് ക്ഷമയും സഹാനുഭൂതിയും ആകുന്നു

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം