ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചു പ്രചാരത്തിലുള്ള ഏഴ്ചോദ്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചു പ്രചാരത്തിലുള്ള ഏഴ്ചോദ്യങ്ങളും അവക്കുള്ള മറുപടിയും ഉള്‍കൊള്ളുന്നു.
1 എന്താണ് ഇസ്ലാം 2 ആരാണ് മുസ്ലിം. 3 ആരാണ് അല്ലാഹു 4 മുഹമ്മദ് ആരാണ് 5.ഇസ്ലാമിക അദ്ധ്യാപനങ്ങള്‍ ഏവ 6. എന്താണ് ഖുര്ആന് 7. പരലോകം എന്നാലെന്ത് എന്നിവയാണ് ആ ചോദ്യങ്ങള്‍

Download

പ്രസാധകർ:

www.islamreligion.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം