ഈജിപ്തിലെ സുവിശേഷകനും പാതിരിയുമായിരുന്ന ഫിലോപോസ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ

വിേശഷണം

സമകാലിക കൃസ്ത്യാനികളില് മുസ്ലിംകളോട് കഠിനമായ ശത്രുതയും വെറുപ്പും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയും ഇസ്ലാമിനെതിരെ ആരോപണങ്ങള് ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന വ് ഈജിപ്തിലെ സുവിശേഷകനും പാതിരിയുമായിരുന്ന ഫിലോപോസ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം