ഇറാനിയായ ഡേവിഡ് ബിന് യാമിന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ

വിേശഷണം

ഇറാനിയായ കത്ഡേതോലിക്കാ പുരോഹിതന് ഡേവിഡ് ബിന് യാമിന് സത്യാന്വോഷണത്തിന് ഒടുവില് ഇസ്ലാമില് എത്തിച്ചേരുകയും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത കഥ.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം