യുകെയിലെ കവിയും എഴുത്തുകാരനും ആയിരുന്ന വില്യം ബര്‍ഷീല്‍ ഇസ്ലാമ് സ്വീകരിച്ച കഥ

വിേശഷണം

യുകെയിലെ കവിയും എഴുത്തുകാരനും ആയിരുന്ന വില്യം ബര്‍ഷീല്‍ ഇസ്ലാമ് സ്വീകരിച്ച കഥ.
ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് പരുക്കു പറ്റിയ ഇദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അന്വോഷിക്കുകയും അവസാനം ഇസ്ലാം സ്വീരിക്കുകയുമായിരുന്നു,
മജ്നൂന്‍ ലൈല , നവ ലോകം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം