ഇസ്ലാമിന്‍റെ പ്രയോഗികത

വിേശഷണം

ഈ ലേഖനത്തില്‍ ഇസ്ലാമിന്‍റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളും നിയമ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ബുദ്ധിപരവും പ്രായോഗകവുമാണെന്നും പ്രവാചകന്‍ (സ) ലോകത്തിന് കാരുണ്യമായി അവതരിച്ച പ്രവാചകനും മാതൃകാപുരുഷനുമാണെന്നും സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം