ഇതാണ് ഇസ്ലാം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇതാണ് ഇസ്ലാം

ഇസ്ലാമിനെ സംക്ഷിപ്തമായി പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അതിന്റെ ഗുണങ്ങള് വിവരിക്കുനകയും ചെയ്യുന്നു. ഇസ്ലാ സ്വീകരിക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള കവാടമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം