ഇതാണ് ഇസ്ലാം

രചയിതാവ് : ഇബ്രാഹീം യഹ്,യ

വിേശഷണം

ഇതാണ് ഇസ്ലാം

ഇസ്ലാമിനെ സംക്ഷിപ്തമായി പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അതിന്റെ ഗുണങ്ങള് വിവരിക്കുനകയും ചെയ്യുന്നു. ഇസ്ലാ സ്വീകരിക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള കവാടമാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം