ഇസ്ലാമും മനുഷ്യാവകാശവും

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമും മനുഷ്യാവകാശവും
മനുഷ്യാവകാശത്തിന്‍റെ വിവിധ തലങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്‍റെ മാനദണ്ഢങ്ങളെ കുറിച്ചും വിശദമായ വിവരണം. ഇസ്ലാമല്ലാത്ത മുഴുവന്‍ തത്വ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ച അപൂര്‍ണ്ണവും ന്യൂനതയുള്ളതുമാണെന്നും എന്നാല്‍ ഇസ് ലാമിന്‍റെ കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ കൃത്യമാണെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം